کلاس تجاری

 

تجربه کلاس تجاری هم رده با فرست کلاس 

پذیرایی ویژه ای برای میهمانانی که به طور مرتب از پرواز های کلاس تجاری ما استفاده می کنند، در نظر گرفته شده است.
 

وعده های غذایی

وسایل و امکانات رفاهی

برچسب ها {{item}}